Individuele Coaching

Wij coachen Managers en individuele medewerkers die ondersteuning nodig hebben om hun leervragen om te zetten in gedrag. Naar gelang de coachingsvraag en het niveau waarop de gecoachte persoon werkzaam is in zijn/haar organisatie wordt er gefocust op de processen en systemen die in de werkomgeving spelen. De persoon zelf is daarbij ons vertrekpunt. De doelen en eisen van de organisatie zijn daarbij ons eindpunt. In een optimale werkomgeving matchen de persoonlijke doelen voor een aanzienlijk deel met de organisatiedoelen. Daar waar het leren stagneert helpt de coach de medewerker om zijn eigen potentieel aan te spreken om de gewenste doelen binnen bereik te krijgen.

Doelgroep
Managers op diverse niveau’s in de organisatie maar ook uitvoerende medewerkers kunnen veel baat hebben bij deze vorm van professionele begeleiding. Ook wanneer loopbaanvragen en zingevingsvragen spelen, biedt coaching een goed begeleidingskader.

Onze werkwijze
Coaching vindt meestal plaats met een frequentie van twee á drie weken. Het bespreken van actuele casussen maakt meestal deel uit van het coachingstraject.

Effect
Coaching kan een zichtbaar resultaat opleveren bij de cliënt, in zijn gedrag, zijn vaardigheden zijn attitude en zijn overtuigingen, Ook kan probleemoplossing of het nemen van een fundamentele beslissing het resultaat van de coaching zijn. Het bewustwordingsproces dat tijdens de coaching plaatsvindt zal de cliënt helpen om een veranderingsproces aan te gaan dat ook voor de langere termijn resultaat oplevert.

De praktijk
Een coachingstraject beslaat vaak 10 bijeenkomsten. In de gesprekken onderzoeken wij de thema’s en vragen die spelen. Vanuit deze verhelderende probleemstellingsfase formuleert de cliënt coachingsdoelen en hele concrete acties / activiteiten om aan die doelen te werken. In de derde fase van de coaching onderzoekt de cliënt de ervaringen die hij met de uitgevoerde acties heeft opgedaan. Vaak vinden er mini-instructies plaats om het inzicht in sociale en managementprocessen te vergroten. In de laatste fase van de coaching vindt de borging van de veranderde kijk en handelswijze plaats en wordt het proces geëvalueerd.

Vaak nemen cliënten gedurende het coachingstraject ook deel aan een of twee korte cursussen. Dit kan een inleidende cursus zijn in Transactionele Analyse. Deze tweedaagse cursus biedt vele inzichten in de psychologie van mensen in werksituaties en privé-communicatie. Wanneer het gedrag en de invloed in en op groepen een coachingsthema is, nemen de cliënten regelmatig deel aan een workshop van vijf avonden ‘Werken onder de Oppervlakte’ Deze workshop helpt de cliënt om vanuit directe ervaring meer inzicht te krijgen in zijn eigen aandeel in groepsprocessen en in de dynamiek van een groep als een zelfstandig krachtenveld.