Projectcyclus PCM

Project Cyclus Management heeft betrekking op de verschillende management activiteiten en besluitvormingsmomenten gedurende de verschillende fasen van een project. Het is een hulpmiddel dat bijdraagt aan een efficiënte en transparante projectuitvoering. Doel van Project Cyclus Management is de belangrijkste taken, rollen, verantwoordelijkheden en de besluitvorming tijdens de verschillende fasen duidelijk te maken, alsmede de verschillende basisdocumenten die daarvoor opgesteld moeten worden. In projectcyclus management worden de volgende stappen onderscheiden.

Identificatie Tentatieve uitwerking van het projectconcept, inclusief de onderliggende veranderingstheorie en afbakening van het project.
Planning van projectactiviteiten In onderling verband uitwerken van de projectactiviteiten en beoogde resultaten; planning van de activiteiten over de gehele projectperiode en bepalen van de benodigde middelen.
Beoordeling en besluitvorming Beoordeling van het projectvoorstel, o.a. op basis van de consistentie met beleid, verwachte effectiviteit en efficiëntie en externe risicofactoren. Toekenning van de benodigde middelen aan het project.
Uitvoering en monitoring Opzet van de projectorganisatie; aangaan van samenwerkings-verbanden met andere betrokkenen; uitvoering van de activiteiten; bewaking van de voortgang en eventueel bijsturen.
Evaluatie Verzamelen van informatie over projectopzet en –uitvoering en     -resultaten; beoordeling van de relevantie, doeltreffendheid en doelmatigheid van het project.

Provenium versterkt het projectmatig werken in organisaties. Dit kan gebeuren door:

Training van medewerkers: het introduceren van de basisbeginselen van projectmatig werken en de projectcyclus, training in de vaardigheden die in de verschillende fasen in de projectcyclus worden vereist.

Vormgeven van activiteiten in de verschillende fasen, inclusief omschrijving van taken, vereiste rapportages e.d.

Het duidelijk maken van rollen en verantwoordelijkheden van verschillende groepen medewerkers in de organisatie.