Rapportage en evaluatiesystemen

Doel

Veel organisaties streven naar het opzetten van effectieve rapportage en evaluatiesystemen om tijdig geïnformeerd te worden over de voortgang van de activiteiten die zij uitvoeren en het behalen van de beoogde resultaten en effecten. Het opzetten van effectieve, maar tegelijkertijd weinig complexe systemen vraagt maatwerk. Dergelijke systemen blijken alleen goed te functioneren als zij goed geïntegreerd zijn in de werkprocessen van de organisatie. Voor organisaties die relaties onderhouden met de Rijksoverheid is dit een direct belang vanwege de thans in uitvoering zijnde operatie ìvan beleidsbegroting tot beleidsverantwoording (VBTB)î Instellingen en organisaties bereiden zich daarmee voor om effectief op de vraag naar resultaten van de Rijksoverheid antwoord te geven.

Doelgroep

Managers in non-profit instellingen en organisaties, inclusief relatiebeheerders die binnen dergelijke organisaties verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van externe contacten.

Aanpak

Onderzoek van werkprocessen en planningsinstrumenten in de organisatie, het ontwikkelen en invoeren van rapportage en evaluatie instrumenten. De systematiek wordt stapsgewijs ontworpen en ingevoerd om een overdaad aan informatie voorziening te vermijden.

Effect

Het duidelijker benoemen van resultaten, en rapporteren over de vorderingen m.b.t. het behalen van deze resultaten maakt de werkwijze in de organisatie meer resultaatgericht.