Visie

Provenium ondersteunt organisaties bij het van binnenuit ontwikkelen van hun primaire processen. Wij brengen onze visie op ontwikkelingsprocessen zelf in praktijk door zelf continu in leer en vernieuwingsprocessen te investeren en deze toe te passen op onze eigen organisatie.

Ons motto is: realistisch, betrokken, doelgericht, en resultaatgericht werken aan ontwikkeling.

Wij richten ons op de praktische invoering van innovatieve processen in organisaties.
Onze werkmethoden hebben als hoofdcriterium dat voor innovaties een zo groot mogelijk draagvlak wordt gecreëerd. De taal die wij hiervoor gebruiken is basaal, invoelbaar en ontwikkelingsgericht.

Karakteristiek voor ons is, dat wij onze ervaringen intensief met onze opdrachtgevers delen. Wij werken niet cosmetisch maar fundamenteel. Dat betekent dat wij processen zodanig monitoren dat zij werkelijk op de grond komen. Een systeemperspectief is hierbij ons uitgangspunt. Nieuwe processen vragen beweging van het hele systeem. Verbreding van het draagvlak is daarbij essentieel. Tevens gaan wij er van uit dat organisaties continu in beweging zijn.

Wij stimuleren het ontstaan van een gezamenlijke werkelijkheid waarmee men om kan gaan met deze latente chaos. Dit bereiken wij bijvoorbeeld door interactief met zo veel mogelijk betrokkenen de doelen en mogelijke belemmeringen te onderzoeken. Rapportages zijn hierbij eerder handzame discussienota’s die in de beleving en visie van de betrokkenen gaan leven, dan lijvige documenten die qua taal en hoeveelheid iedere menselijke interactie blokkeren. Wij stimuleren respect en heldere taakverantwoordelijkheid vanuit transparante rolprofielen, waardoor in de organisatie, gelijkwaardige mensen hun eigen taken uitvoeren. Zelfdiagnose als continu proces zien wij als een belangrijke activiteit. Hiervoor hebben wij een instrument ontwikkeld; op basis van de volgende fasen: identificeren- interpreteren – integreren – institutionaliseren.

Visie afbeelding 1

Wij zijn er van overtuigd dat mensen de dragers zijn van de processen. Dit betekent voor ons dat zij de ruimte krijgen om zich met organisatiedoelen te verbinden. Naarmate zij beter in staat zijn om 360 graden rond te kijken in hun organisatie, zullen de werkprocessen in de organisatie beter aansluiten bij de doelen en de visie die ontwikkeld is. Door zowel vooruit te kijken als achteruit, van opzij maar ook van dichtbij én veraf het omliggende systeem te belichten stimuleren wij de optimale balans tussen binnen en buiten. Ook hier hebben wij onderzoeksinstrumenten voor ontwikkeld.

Bewust observeren betekent ook dat medewerkers ruimte moeten hebben om van oude processen en van oude rollen afscheid te nemen op weg naar nieuwe werkstrategieën. Zonder respect voor datgene wat was, is er geen ontwikkeling mogelijk. Onbewust blijven mensen dan in de oude processen hangen en dit gaat ten koste van creativiteit en verbondenheid met nieuwe doelen en werkwijzen. Wij hebben hier expliciet zorg voor, op de weg naar nieuwe organisatiedoelen en werkwijzen.

Opdrachten worden door ons besproken met alle betrokken actoren. Hiermee creëren we een breed draagvlak en heldere leer- en ontwikkeldoelen.
Wij bewegen ons voortdurend op het terrein van praktijk en wetenschap. Daarin streven we praktische oplossingen na vanuit verantwoorde kaders. We maken hierbij gebruik van vele ‘harde’ en ‘zachte’ kanten van de organisatiekunde en organisatiepsychologie.